Về việc nộp báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHKH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Về việc nộp báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHKH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC