Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC