Lịch họp chi bộ tháng 4 năm 2024
Kế hoạch triển khai thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTGĐU ngày 01/02/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Kế hoạch kiểm tra nhận thức về Đảng năm 2024
Thông báo về việc tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đợt 1 năm 2024
Lịch họp chi bộ tháng 3 năm 2024
Kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị và phát triển đảng viên năm 2024
Lịch họp Chi bộ tháng 02/2024
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024
Kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ năm 2024
Kế hoạch Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Đảng bộ Trường ĐHKH
Quyết định Khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường ĐHKH năm 2023