Quyết định Khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường ĐHKH năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 12/2023
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường Đại học Khoa học, năm 2023
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Trường Đại học Khoa học, năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 11 năm 2023
Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023
Bổ sung hồ sơ đảng viên và lý lịch cán bộ dùng cho công tác thẩm định quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý
Kế hoạch Giám sát chuyên đề quý IV năm 2023
Thông báo về việc tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới đợt 2 năm 2023
Thông báo Lịch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023
Công văn về việc tặng danh hiệu Đảng đợt 07/11/2023
Lịch họp chi bộ tháng 10/2023