Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC