Thông báo v/v tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2023
Thông báo v/v tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2023

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC