Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với TCCSĐ, đảng viện và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với TCCSĐ, đảng viện và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC