Lịch duyệt Kế hoạch Đại hội, báo cáo chính trị, đề án nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 202-2025
Lịch duyệt Kế hoạch Đại hội, báo cáo chính trị, đề án nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 202-2025

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC