Kế hoạch và Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch và Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC