Kế hoạch Thực hiện triển khai Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”
Kế hoạch Thực hiện triển khai Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC