Kế hoạch phân công biên tập báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa IV, trình Đại hội Đảng bộ trường ĐHKH khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch phân công biên tập báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa IV, trình Đại hội Đảng bộ trường ĐHKH khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC