Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020
Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC