Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ

Căn cứ kế hoạch số 34-KH/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng; Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; Đảng ủy trường Đại học Khoa học đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng.