Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Khoa học
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Khoa học

 

Văn phòng Đảng ủy