Quyết định v/v công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024
Quyết định v/v công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2024

 

Văn phòng Đảng ủy