Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 393-QĐ/ĐU, ngày 10/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học về công tác quy hoạch cán bộ
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 393-QĐ/ĐU, ngày 10/5/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học về công tác quy hoạch cán bộ

 

Văn phòng Đảng ủy