Quy chế Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học tiếp dận, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân
Quy chế Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học tiếp dận, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân

 

Văn phòng Đảng ủy