Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Hội nghị: Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022
Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022
Trường Đại học Khoa học tham dự Đại hội Đảng bộ Đại Học Thái Nguyên lần thứ VI
Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Trường Đại học Khoa học tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nghiên cứu sinh Lê Văn Hiếu bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ươm mầm “Hạt giống đỏ”
Đại hội chi bộ khoa Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022 Đại hội quyết tâm, đoàn kết và đổi mới toàn diện