Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020
Kế hoạch triển khai các Đề án toàn khóa của Đảng bộ ĐHKH, nhiệm kỳ 2020-2025.pdf
Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng ủy trường ĐHKH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai các đề án toàn khóa của Đảng bộ ĐHKH nhiệm kỳ 2020-2025
Công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2020
Tăng cường công tác chống COVID-19 trong tình hình mới
Phân công lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID
Thực hiện năm Dân vận khéo 2020
Chỉ đạo triển khai thực hiện TB số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện KL số 62-KL/TW
Chương trình kiểm tra giám sát của BTV ĐU trường ĐHKH, năm 2020
Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT ĐU trường ĐHKH, năm 2020