Lịch họp chi bộ tháng 12 năm 2022
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
Lịch họp chi bộ tháng 11 năm 2022
Kế hoạch dự giờ môn Lý luận Chính trị năm 2022
Về việc nộp báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHKH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Về việc nộp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 10 năm 2022
Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Về việc tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022
Lịch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (Đợt 4)
Lịch họp chi bộ tháng 9 năm 2022
Về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII