Kế hoạch triển khai các Đề án toàn khóa của Đảng bộ ĐHKH, nhiệm kỳ 2020-2025.pdf
Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng ủy trường ĐHKH lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai các đề án toàn khóa của Đảng bộ ĐHKH nhiệm kỳ 2020-2025
Công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2020
Tăng cường công tác chống COVID-19 trong tình hình mới
Phân công lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID
Thông báo v/v tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo làm thẻ đảng năm 2020
Thông báo triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW
Thực hiện năm Dân vận khéo 2020
Chỉ đạo triển khai thực hiện TB số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện KL số 62-KL/TW