Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị năm 2021
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị năm 2021

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC