Thông báo tổ chức học tập; phối hợp tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Thông báo tổ chức học tập; phối hợp tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC