Quyết định công nhận kết quả đánh giá TCCS đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021
Quyết định Khen thưởng TCCS đảng, đảng viên năm 2021
Kế hoạch tổ chức Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Thông báo kế hoạch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021
Lịch đăng ký Lịch họp Chi bộ tháng 12 năm 2021
Thông báo về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng,  đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021
Thông báo về việc nộp báo cáo quý và năm
Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp  lý luận chính trị  năm 2021
Thông báo về Công tác tổ chức cán bộ
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Thông báo về việc làm thẻ đảng viên năm 2021