Lịch họp chi bộ tháng 6 năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 5 năm 2023
Quyết định về việc công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023
Thông báo Lịch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023
Thông báo về việc tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023
Lịch họp chi bộ tháng 4 năm 2023
Kế hoạch kiểm tra nhận thức Đảng năm 2023
Lịch tổ chức Kết nạp Đảng đợt 1 năm 2023
Thông báo v/v tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 3 năm 2023
Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
Thông báo tổ chức học tập; phối hợp tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị