Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

Văn phòng Đảng ủy

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC