Chương trình hành động số 10-CTr/DU, ngày 03/9/2013 của ĐU ĐHTN về Thực hiện NQ số 25/NQ-TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Chương trình hành động số 10-CTr/DU, ngày 03/9/2013 của ĐU ĐHTN về Thực hiện NQ số 25/NQ-TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

 

Văn phòng Đảng ủy