Thông báo về việc học tập, quán triệt tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy Ngày ban hành: 18/08/2016 Lượt xem: 1527 lần