Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Đảng ủy Trường Đại học Khoa học tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đến dự Hội nghị có GS.TS Lê Thị Thanh Nhàn – UV.BTV Đảng ủy ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường trường ĐHKH; các đ/c trong BCH Đảng ủy, BGH và hơn 350 CBVC, đảng viên tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Bí Thư Đảng ủy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI;  Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Hội nghị lần này Đảng bộ mời đồng chí Hoàng Anh Trung – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo chuyên đề tại Hội nghị: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và của đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội XII có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. 

Do vậy, đồng chí Hoàng Anh Trung đề nghị các đồng chí trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Cụ thể là: tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ. Nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới, nhất là những nội dung chủ yếu của lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ, để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Ngoài ra, trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong giai đoạn tiếp theo. 

 

Đồng chí Hoàng Anh Trung - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo chuyên đề tại Hội nghị
 
Sau báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Đăng – UV, BCH Đảng bộ ĐHTN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường ĐHKH thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ủy; trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí nhấn mạnh sau Hội nghị này, các chi bộ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sát với thực tiễn của đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời các cấp ủy cần chủ động tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức, người lao động.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – UV, BCH Đảng bộ ĐHTN, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng trường ĐHKH phát biểu tại Hội nghị

Triệu Thảo – VP Đảng ủy trường ĐHKH