Đảng ủy trường Đại học Khoa học tổ chức sơ kết giữa nhiệm Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Chiều 20/4/2018, Đảng bộ trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Khoa học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; Bí thư các chi bộ, trưởng phòng/khoa/trung tâm/bộ môn trực thuộc; Bí thư ĐTN, HSV; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch HCCB trường Đại học Khoa học.

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Khoa học, trong nửa đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy đã thực sự quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV, trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đại học Thái Nguyên; đại đa số cán bộ, đảng viên, viên chức và HSSV có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Đảng ủy đã chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, các chi bộ, các đơn vị, các tổ chức đoàn thể bám sát nghị quyết Đại hội, 09 Đề án toàn khóa của Đảng bộ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Kết quả, trong nửa đầu nhiệm kỳ nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt như: đã triển khai 05 đề tài Nafosted (đạt 100% kế hoạch); 12 ĐT cấp Bộ/Tỉnh (đạt 120% kế hoạch); có 121 bài báo QT, trong đó 92 ISI, 3 scopus (đạt 151.3% kế hoạch); 36 bài QT khác (đạt 120% kế hoạch); 283 bài báo trong nước (đạt 189% kế hoạch), trong đó có 15 bài báo ISI được trao thưởng. 03 tác giả chính của 03 công trình ISI xuất sắc được vinh danh.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu sau nửa nhiệm kỳ thực hiện còn chưa đạt so với mục tiêu đề ra: công tác tuyển sinh đại học chính quy hàng năm chưa đạt chỉ tiêu; công tác xây dựng học liệu E-learning, triển khai chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao chưa đạt chỉ tiêu và chậm so với tiến độ; việc xây dựng và thực hiện Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế còn gặp nhiều khó khăn và thiếu hướng dẫn cụ thể; kinh phí đầu tư cho giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ xây dựng khu thực hành thí nghiệm còn chậm.

Thay mặt Ban lãnh đạo ĐHTN, đồng chí Nguyễn Hữu Công đã bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo của Hội nghị, ghi nhận những thành tích nổi bật của Đảng bộ về công tác xây dựng đội ngũ, hoạt động khoa học và công nghệ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng bộ trong nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020: cần tăng cường hơn nữa đoàn kết trong Đảng bộ, mở rộng dân chủ, tăng cường công tác phê bình và tự phê bình; phát triển quản trị đại học theo hướng quản trị tiến tiến; quản lý chuyên môn theo tiêu chuẩn QS; nâng cao chất lượng đào tạo; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, chú trọng  triển khai Nghị quyết 18, 19 về “Sắp xếp, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy tổ chức gắn với tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị BCH TW6, khóa XII”; tăng cường hơn nữa quản lý thông tin và truyền thông tại đơn vị.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHTN tới dự và chỉ đạo Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận của một số đơn vị trong Nhà trường về “Các giải pháp nhằm đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và nhu cầu xã hội 2018 - 2020”; “Sắp xếp, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy tổ chức gắn với tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị BCH TW6, khóa XII”; “Các giải pháp đột phá để phát triển công tác NCKH, CGCN và công bố quốc tế giai đoạn 2018 - 2020”; “Các giải pháp nhằm tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho sinh viên”; “Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của chi đoàn cán bộ trong hệ thống tổ chức ĐTN”.

 

Các đại biểu dự Hội nghị biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu

 Sau khi bàn bạc và được sự nhất trí cao của các đại biểu, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết điều chỉnh, bổ sung  một số chỉ tiêu. Trong đó có 06 chỉ tiêu được nhất trí điều chỉnh tăng, 06 chỉ tiêu được điều chỉnh giảm, còn lại các chỉ tiêu khác được giữ nguyên./.

Văn phòng Đảng ủy