Kế hoạch kiểm tra nhận thức Đảng năm 2023
Lịch tổ chức Kết nạp Đảng đợt 1 năm 2023
Thông báo v/v tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2023
Lịch họp chi bộ tháng 3 năm 2023
Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030
Thông báo tổ chức học tập; phối hợp tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Hướng dẫn Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lịch họp chi bộ tháng 01/2023
Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với TCCSĐ, đảng viện và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022
Lịch họp chi bộ tháng 12 năm 2022
Thông báo Lịch kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2022