Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Văn phòng Đảng ủy