Chương trình hành động số 12/CTr-DU, ngày 28/5/2014 của ĐU ĐHTN về Thực hiện NQ số 29/NQ-TW, ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục
Chương trình hành động số 12/CTr-DU, ngày 28/5/2014 của ĐU ĐHTN về Thực hiện NQ số 29/NQ-TW, ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục

 

Văn phòng Đảng ủy

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC