Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Sáng ngày 17/01/2017, Đảng ủy trường Đại học Khoa học đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ đảng viên. Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng trường ĐHKH dự và chủ trì Hội nghị.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII đã bàn và quyết định một số chủ trương lớn, quan trọng mang tầm chiến lược và cấp bách về đổi mới mô hình tăng trưởng, về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng chí đề nghị: Sau hội nghị này, các chi bộ cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Quang Dực – Nguyên UV. BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy trường ĐHKH thông qua dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết tay bài thu hoạch cá nhân. Trong đó, nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng; những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Văn phòng Đảng ủy