Trường Đại học Khoa học tham dự Đại hội Đảng bộ Đại Học Thái Nguyên lần thứ VI
Trường Đại học Khoa học tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Chi bộ điểm Khoa Luật, Đại học Khoa học Nhiệm kỳ 2020 – 2022
Đảng ủy trường Đại học Khoa học tổ chức kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2018
Đảng ủy trường Đại học Khoa học tổ chức sơ kết giữa nhiệm Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đảng ủy trường Đại học Khoa học triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Kiểm tra việc thực hiện công tác Đảng của các Chi bộ năm 2015