Về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lịch tổ chức Đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2022-2025 (Đợt 3)
Lịch tổ chức Đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2022-2025 (Đợt 2)
Lịch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (đợt 1)
Phân công tổ chức Đại hội chi bộ điểm; phân công dự đại hội chi bộ trực thuộc
Lịch họp Chi bộ tháng 6/2022
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các NQ, KL của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lịch duyệt Kế hoạch Đại hội, báo cáo chính trị, đề án nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 202-2025
Thông báo mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022
Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề quý 2 năm 2022
Quy trình Thực hiện các bước về công tác tổ chức, cán bộ; Công tác khen thưởng, kỷ luật trong Đảng