Thông báo về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021
Thông báo về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC