Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC