Kế hoạch Thực hiện triển khai Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giát sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”
Kế hoạch Thực hiện triển khai Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giát sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”

 

Văn phòng Đảng ủy

THÔNG BÁO CÙNG CHUYÊN MỤC