Công nhận kết quả kiểm tra nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2020
Tăng cường công tác chống COVID-19 trong tình hình mới
Phân công lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch COVID
Thực hiện năm Dân vận khéo 2020
Chỉ đạo triển khai thực hiện TB số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện KL số 62-KL/TW
Chương trình kiểm tra giám sát của BTV ĐU trường ĐHKH, năm 2020
Chương trình kiểm tra giám sát của UBKT ĐU trường ĐHKH, năm 2020
Kế hoạch phân công biên tập báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa IV, trình Đại hội Đảng bộ trường ĐHKH khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025
Kế hoạch và Hướng dẫn rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo lịch kiểm tra công tác đảng năm 2019
Kế hoạch đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025