Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Kế hoạch kiểm tra 01 năm việc xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường Đại học Khoa học, nhiệm kỳ 2015-2020
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030
Kế hoạch Thực hiện triển khai Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giát sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025”
Kế hoạch Thực hiện triển khai Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 01/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025”
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025”
Lịch tổ chức Kết nạp Đảng đợt 1 năm 2021
Áp dụng trình độ lý luận chính trị đối với lãnh đạo quản lý trường ĐHKH
Định hướng hành động trọng tâm BCĐ 35 năm 2021
Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư