Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các NQ, KL của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Lịch duyệt Kế hoạch Đại hội, báo cáo chính trị, đề án nhân sự chuẩn bị đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 202-2025
Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
Kế hoạch kiểm tra chuyên đề quý 2 năm 2022
Quy trình Thực hiện các bước về công tác tổ chức, cán bộ; Công tác khen thưởng, kỷ luật trong Đảng
Hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2022-2025
Lịch họp chi bộ tháng 5 năm 2022
Lịch họp chi bộ tháng 4 năm 2022
Hướng dẫn Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Kế hoạch tổ chức Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lịch đăng ký Lịch họp Chi bộ tháng 12 năm 2021
Thông báo về việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng,  đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021