Thông tin liên hệ - Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: (+84) 280.3904.315
Email: contact@tnus.edu.vn

Văn phòng Đảng ủy

Điện thoại: (+84) 280.3904.320
Email: vpdanguy@tnus.edu.vn

Phòng Hành Chính - Tổ chức

Điện thoại: (+84) 280.3904.317
Email: hctc@tnus.edu.vn

Phòng Đào tạo

Điện thoại: (+84) 280.3903.398 (Hệ chính quy) - (+84) 280.3903.328 (Hệ không chính quy)
Email:

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Điện thoại: (+84) 280.3603.733
Email: icms@tnus.edu.vn

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Điện thoại: (+84) 3904.319
Email: cthssv@tnus.edu.vn